ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ
แผนที่มหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอโครงการและรายงานประจำปี
ข้อเสนอโครงการประจำปี
รายงานประจำปี
เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารการนำเสนอคณาจารย์นิเทศ
รายงานกลุ่มการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศ
เอกสารบรรยายของวิทยากรหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษาและหลักสูตรของเครือข่ายฯ
เอกสารทั่วไป
เอกสารวิชาการเครือข่ายฯ
เอกสารรายงานการวิจัย
One Page Paper
โครงการเด่นประจำปี
รางวัลและความสำเร็จ
นักศึกษาสหกิจดีเด่นระดับชาติ
สถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
อัลบั้มภาพกิจกรรม
ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
หลักสูตรสหกิจศึกษาของเครือข่ายฯ
ข้อมูลสถานประกอบการของเครือข่ายฯ
รายชื่อคณาจารย์นิเทศที่ได้รับการรับรองจากสกอ.
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
ประกาศรับสมัครงาน
เข้าระบบมหาวิทยาลัย
เข้าระบบสถานประกอบการ


  รหัสผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
      

สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 22
สรุปผลรางวัลการประกวดโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 19 ก.พ. 2557
สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 21
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2557
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ รุกงานด้านสหกิจศึกษาเป็นแกนนำจัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย
กำหนดการประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม Merlin Beach Resort
สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 19
ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 2
ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายย่อย C7สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2/2556
สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา" รุ่นที่ 17
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสหกิจศึกษาไทย พ.ศ.2556
รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2557
บรรยากาศกิจกรรมค่ายสหกิจศึกษานานาชาติ International USCEN COOP CAMP 2013 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เอกสารการจัดนิทรรศการวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 ปี 2556
สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2556
ภาพบรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
กำหนดการงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 5 วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2556
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจร่วมลงทะเบียนงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556
สรุปผลรางวัลการประกวดโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา งานสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 27 ก.พ. 2556
ประมวลภาพกิจกรรมงานวันสหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน 27 กุมภาพันธ์ 2556
อดีตเสมา 1 แนะทุกมหา'ลัย “รู้ รับ ปรับตัว รุก”
ยินดีต้อนรับผู้แทนคณะทำงานฝ่ายคัดเลือกและตัดสินสหกิจศึกษาดีเด่น สกอ. ร่วมสังเกตการณ์ วันสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (27 ก.พ.56)
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 14
สหกิจศึกษาวิชาการ มวล.ครั้งที่ 7
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา
ยินดีต้อนรับการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
ไฟล์นำเสนอและไฟล์รายงานการการฝึกอบรมคณาจารย์สหกิจศึกษารุ่นที่ 2
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศรุ่นที่ 2 วันที่ 20-22 กันยายน 2555 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช
ขอต้อนรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ สกอ. ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา ในวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมโมคลาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การจัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาที่จะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2555
กำหนดการฝึกอบรมคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน รุ่นที่ 2
บรรยากาศงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555
ประกาศผลการประกวดโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา งานสัมมนา เรียนรู้ สื่อประสาน ความร่วมมือ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555
เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (Upper-Southern Cooperative Education Network : USCEN)
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3181-2 โทรสาร 0-7567-3114